Правилник за провеждане на турнири
по спортна табла - бекгемън

Турнирът представлява спортно състезание. Турнирният директор полага грижа и изисква от всички то да протече в състезателния дух на спорта при спазване на етиката и при честна игра. Никое съмнение за отклонение, обаче, не може да бъде разгласявано освен ако не се докаже и бъде записано в протокола за турнира. Директори на турнири могат да обменят поверително помежду си всяко съмнение за отклонение от правилата на честната игра. Протокол на турнира може да бъде само Турнирната таблица или тя заедно със съпътстващи я решения и констатации. Протоколите за турнирите са собственост на Директора.

Финансирането на такива състезания може да бъде:

 • от организатора (турнир с покани, ограничен или открит)
 • от участниците (открит или ограничен) – открит е турнирът, който е свободен за участие на всеки, който заплати турнирните вноски; ограничен е турнирът, който е достъпен само за определена категория състезатели. Турнирните вноски биват три вида: за участие, за награди или комплексна. Когато вноската е комплексна, организаторът обявява какъв процент от нея се заделя за награди. При всички случаи в проспекта на турнира се обявява начинът на определяне на наградите.
 1. Управата на Турнира се състои от Директор на турнира и евентуално Турнирен комитет. Директорът на турнира може да бъде подпомаган или контролиран от Турнирен комитет (според регламента). Когато Директорът е назначен от Турнирния комитет, при всички случаи на спор, окончателно е решението на турнирния комитет. Когато Директорът назначава или одобрява турнирен комитет, Директорът има правото на окончателно решение. В последния случай Директорът няма право на участие в провеждания турнир. Помощниците на Директора - нечленове на Турнирния комитет - не са членове на Управата на турнира.
 2. Управата на турнира може по свое усмотрение, без да дава обяснение, да откаже участие, или дисквалифицира всеки състезател за недопустимо поведение.
 3. При всеки спор пуловете и заровете следва да останат непокътнати и да се извика член на управата, за да се извърши присъждане.
 4. Зрителите трябва да спазват пълна тишина по време на състезанието.
 5. Зрителите нямат право да обръщат внимание за неправилно отиграване или да коментират. Ако това се случи, заинтересуван играч има право да повика Управата и да поиска присъждане.
 6. Всяко доказано сигнализиране между състезател и зрител се наказва с незабавна дисквалификация на състезателя от турнира. Същото се отнася и за зрителя.
 7. Всеки състезател има правото да поиска незабавно отстраняване на един или повече зрители от масата, за което не е необходимо да посочва причина.
 8. Управата на турнира определя начина на предоставяне на служебни победи, които се налагат в началото на турнири с непълен състав. Желателно е процедурата за това да се посочва в проспекта на турнира, но при всички случаи решението следва да се вземе от Управата преди жребия, и да се съобщи на състезателите.
 9. Официалният език на турнирите е български. При чуждестранно участие е разрешено общуването на чужди езици само между управата и чужд състезател или между членове на управата когато това се налага. Забранено е разговарянето на други езици между играчите, на играчи със зрители или на зрители помежду им в турнирната зала.
 10. Ако някой играч неволно се предаде в мач, макар че противникът му не е достигнал изисквания брой точки, такова предаване ще се зачете, ако името на победителя е вписано в Турнирната таблица от управата.
 11. Двамата играчи трябва поотделно да водят запис на резултата и да го сравняват помежду си след всяка игра. При спор относно резултата играчът, който има запис, ще има предимство.
 12. След започване на мача се позволява само водене на запис на резултата.
 13. Забраняват се всякакви помагала.
 14. Строго се забранява наличието на всякакви печатни материали относно табла (бекгемън) – например диаграми, таблици за вероятности, формули и др.
 15. Управата има право да назначи по своя инициатива или по желание на един от двамата състезатели съдия или отговорен наблюдател за отделен мач. Най-често съдията или отговорният наблюдател на мача са без хонорар и не е необходимо да се прави разграничение между двете функции. На съдията, обаче, може да се определи хонорар максимум равностойността на една такса за участие. Такъв хонорар се заплаща за сметка на единия или двамата състезатели в мача, или от Турнирния фонд според случая. За назначаването на съдия с хонорар се съобщава предварително на всички членове на управата, но не непременно на състезателите в случаите когато не е присъдено хонорарът да бъде плащан от тях. Отговорният наблюдател обикновено е анонимен. Съдията, обаче, може да обяви на състезателите това си качество, ако развоят на играта го налага. След края на мача, на състезателите се връчва копие от протокол, който съдържа резултата от мача и забелязани нередности. Второто копие от протокола остава като неразделна част от документацията на турнира – заедно с турнирната таблица.
 16. Във всички мачове се прилага правилото за марс (двойна победа) и бекгемън (тройна победа).
 17. Във всички мачове се прилага правилото на Крофорд, така както е изложено по-долу:

  Когато единият от състезателите достигне мач точка (остава му само една точка до финала) – например 6 точки в мач до 7 точки, в следващата игра и само в тази следваща игра, не може да се използва контриращото кубче. След нея, във всички следващи игри контриращият куб се използва както обикновено.

 18. По принцип в мачове до 7 и по-малко точки се играе без прекъсване. Могат обаче да бъдат разрешавани малки почивки. В по-дългите мачове на всеки играч се полагат по две почивки от 5 минути. Не се разрешават почивки по време на игра. Позволените почивки се ползват между две партии.
 19. Отиграването на хода е завършено след като състезателят вземе заровете си. При игра с часовник отиграването на хода е завършено след натискане на часовника.
 20. Не се разрешава хвърляне на заровете или друсането им преди противникът да завърши отиграването си. В случай на преждевременно хръляне, на таблото ще стоят два комплекта зарове. Нарушителят - играчът, който е хвърлил предварително, няма право да взима заровете си обратно, а трябва да изчака отиграването на хода. Играчът, който още не е отиграл хода си, след отиграването му може да приеме хвърлените (предварително) зарове или да поиска нарушителят да хвърля отново. Управата не може да допуска тълкуване на това правило.
 21. За ускоряване протичането на мачовете и за засилване на състезателното начало, управата може да въвежда часовници – за целия турнир, за определени кръгове на турнира, за отделни мачове или дори по време на мач. В последния случай трябва да се позволи на всеки състезател еднакво време според оставащите общо точки до края на мача, важността на този мач и необходимостта той да завърши навреме. При всички случаи на състезателите се дават минимум по 3 минути на всяка оставаща точка (например при резултат 12:9 в мач до 13 т. оставащите точки са 5 – минималното време за всеки играч може да бъде по 15 минути или общо мачът няма да може да продължи повече от половин час)
 22. В случай на неправилно отиграване, след като състезателят вземе заровете си (или натисне часовника), противникът може да обърне внимание за това само ако желае да бъде извършено правилно отиграване. Ако противникът не направи забележка за неправилното отиграване и хвърли заровете си, неправилното отиграване се легализира. Забранена е намесата на който и да е зрител (включително член на Управата) относно неправилно отиграване. Такава намеса ще се счита напълно невалидна. При системно неправилно отиграване от страна на един от състезателите Управата може да го предупреди, и при продължаване на нарушенията да наложи санкции – отнемане на точки или дисквалификация.
 23. Състезателите следва да хвърлят заровете си в дясната половина на таблото. Заровете, които са паднали калъч, се прехвърлят. При всички случаи на калъч се иска съгласието на противника. Това важи и за случаите по чл. 26. Ако не се постигне съгласие, се иска присъждане.
 24. Хвърлянето на заровете е валидно когато двата зара застанат водоравно в покой върху таблото.
 25. Нарушение на правилата е, ако състезателят вдигне заровете си и иска да хвърля отново когато единият зар е застанал в покой в легално положение, а другият зар още се движи по ръба на таблото или където и да е в рамките на дясната половина на таблото. В такъв случай, ако изправният състезател поиска, неизправният състезател е длъжен да прехвърля само зара който е бил вдигнат преди да застане в покой. Състезател, който системно извършва подобни нарушения, може да бъде отстранен.
 26. Автоматични контри не се прилагат в турнирни мачове.
 27. Правилото на Джейкъби не се прилага в турнирни мачове. Това означава, че марсовете (двойна победа) и бекгемъните (тройна победа) са валидни в мачово състезание дори и когато не е използван контриращият куб.
 28. Забранени са всякакви договаряния за резултата на дадена партия.
 29. Позволено е даването на контра даже при положението, когато състезателят има бит пул, противникът му има затворено табло (т.е. и шестте му вътрешни капии са затворени), и състезателят е на ред да хвърля (т.е. след като противникът със затвореното табло е завършил хода си и вдигнал заровете и преди да хвърля пак поради невъзможността на състезателя с бит пул да изиграе легален ход какъвто и зар да би хвърлил)
 30. Състезател, който контрира (или реконтрира) трябва да обяви на глас "контра!" и да постави на таблото контриращия куб (обърнат със съответната страна нагоре), и да не хвърля докато противникът не вземе решение.
 31. Състезателят, който решава да приеме контрата, трябва ясно да обяви "приемам" и да постави контриращия куб от своята страна на таблото.
 32. Кимане с глава и жестикулации с ръце са недостатъчни за контриране или за приемане на контра. "Посягането" към куба за да се проучи реакцията на противника е непозволено и подлежи на санкции.
 33. И двамата състезатели са отговорни да следят контриращият куб да се поставя в правилно местоположение и с правилна стойност след контрирането.
 34. И двамата играчи са отговорни за поставянето на контриращия куб в средата в началото на всяка игра. В случай на спор по време на партията относно стойността на куба, валидна е позицията, в която е поставен. Управата може да коригира явни несъответствия (например куб със стойност 32 в средата).
 35. Една контра влиза в сила след като състезателят е бил контриран и приеме контрата.
 36. След като противникът завърши хода си и прибере своите зарове, състезателят на хвърляне, преди да хвърли заровете си, трябва да постави и двата зара в чашката и да я раздруса. Играчите могат да поискат смяна на заровете преди всяка отделна партия. Смяна на заровете, по смисъла на тези правила, означава следното: Играчът, поискал смяната, поставя четирите зара, с които се играе, в чашката си и я раздрусва. След това хвърля заровете в игралното табло. Противникът му пръв избира един зар, след това хвърлящият си взема един от останалите три, след това противникът избира един от останалите два зара и последният зар остава за хвърлящия – този, който е поискал смяна на заровете.
 37. По време на партията заровете не могат да бъдат сменяни.
 38. Освен това, всеки състезател има правото да поиска нови зарове от управата след завършването на всяка партия по време на мача. Заровете се продават, дават под наем или предоставят за ползване безплатно според регламента на турнира. Освен това, всеки състезател има правото по всяко време на мача, дори в течение на партията, но само веднъж в течение на мача, да откупи заровете на противника - когато всеки от играчите е дал по два свои зара за играта, а управата на турнира продава зарове от същия вид. Това става като след хвърлянето на противника състезателят обяви високо хвърлените зарове и каже “купувам заровете”. Например: “четири и три, купувам заровете”. В такъв случай, състезателят на ход завършва хода си, купилият заровете ги взема и плаща на Управата стойността на нови зарове, които се предоставят на противника в замяна на изкупените зарове.
 39. Управата също има правото да подмени заровете във всеки мач дори в течение на партията без предизвестие.
 40. Ако състезател смесва заровете по време на партията или преднамерено захвърли един или повече зарове, наказанието може да бъде до една точка или друго дисциплинарно наказание.
 41. Състезателите трябва да се явяват навреме за мачовете. При закъснение се налагат наказателни точки както следва:

  1 точка за всеки 5 минути закъснение, считано 15 минути след обявеното начално време. Тези точки се добавят към сбора на изрядния състезател.

 42. След като в полза на един състезател са присъдени наказателни точки поради закъснение на противника в количество повече от половината точки, нужни за спечелване на мача (например 8 точки в мач до 15 т.), на състезателя се присъжда служебна победа.
 43. Задължение на всеки състезател е да се явява навреме. Той трябва да проверява дали не са обявени промени в програмата на турнира. Такива промени се препоръчва да бъдат писмено обявявани в съседство с турнирната таблица. Незнанието не може да служи за оправдание при присъждането на наказателни точки за закъснение.
 44. Всички мачове се провеждат в турнирната зала, освен ако Управата не разреши конкретно отклонение от това правило.
 45. Посоката на игра и избора на цвят на пуловете, когато не се избере по взаимно съгласие, се определя като преди започване на първата партия като всеки играч хвърля и двата си зара. Играчът, хвърлил по голям сбор (чифтовете не се учетворяват), избира посока и цвят. Така определената посока и цвят на пуловете остават непроменени до края на мача.
 46. Ако Управата раздава бланки за запис на резултата, те трябва да се използват. В края на мача бланките се разписват от двамата играчи. Победителят има задължението да докладва с бланката си на упълномощения за това от Управата.
 47. Управата може да постанови определен мач да се проведе без присъствието на определен зрител, на някои зрители или въобще без зрители.
 48. Ако един състезател счита, че противникът му мисли прекалено дълго, той може да отправи протест до Управата. Както при всички други случаи на протест, Управата може да определи наблюдател или съдия. Ако наблюдателят забележи, че наистина противникът играе прекалено бавно, той може да предупреди нарушителя. Ако нарушителят продължи да играе бавно, съдията, или управата след устния доклад на наблюдателя, може да присъди 1 наказателна точка. Тази точка се добавя към сбора на изрядния състезател, а не се изважда от сбора на нарушителя.
 49. Могат да бъдат въвеждани и часовници (както е посочено в т. 22). Освен това, съдията, а по доклад на наблюдателя и управата, могат да присъдят по една наказателна точка и на двамата състезатели. Наказателните точки се прибавят, а не се изваждат. Такива наказания се налагат когато един мач сериозно нарушава програмата за провеждане на турнира.
 50. Ако по време на играта, преди започване на вземането, се установи, че липсват един или повече пула, изрядният състезател има правото да постави липсващите пулове на противника на бара (т.е. този пул е бит), или да задължи противника си да играе с намиращите се на таблото пулове и марсът и бекгемънът в такъв случай пак са възможни.
 51. Ако се установи, че са поставени повече пулове, изрядният играч има правото да снеме пулове на противника, които пожелае, или да го задължи да играе с намиращите се на таблото пулове.
 52. Когато състезател бие противников пул, той трябва да го снеме от таблото и да го постави на бара. Не се зачита, че един пул е бит, ако само е бил почукнат или с други жестове е било изказано намерението за биене. Дори устното заявление е недостатъчно, ако пулът не е бил вдигнат и поставен на бара. Това правило има само едно изключение когато изиграният ход е можел да се извърши само с биене (например при влизане от бара). Във всички случаи, позицията се легализира след изиграване на следващия хода от изрядния играч.
 53. Абсолютно забранено е "помагането" на противника с уста (коментиране) и ръце при извършването на хода му. В случай, че противникът мести пулове, когато не е на ход, засегнатият противник има право А) както при случаите на преждевременни действия да приеме и легализира "помогнатото" преместване като валидно ПРЕДИ отиграването на заровете си. В такъв случай той трябва да обяви "приемам наместването", с което да обозначи неправилното действие и неговото приемане. Например, ако единият играч е хвърлил 44, а другият започне да му "помага" и премести 2 четворки, засегнатият състезател може да каже "приемам наместването" и да отиграе нови 4 четворки. Позволено е само устното обявяване на хвърлените зарове от противника. Вдигане на свой бит пул върху бара е спортсменска проява, а не нарушение. Обратно - снемането или преместването на паднал свой бит пул от бара е сериозно нарушение.

  Б) Да обърне внимание за нарушението и да възстанови легалната позиция.

  Такива нарушения могат да се докладват на Управата и виновният състезател да бъде наказван с максимум една наказателна точка в полза на противника.

 54. Един ход в бекгемън се състои от четири такта: 1. приемане отиграването на противника, 2. кубово действие или бездействие, 3. хвърляне на заровете и 4. отиграване. Недопустимо е връщането дори един такт назад (Например състезател, който е започнал хвърлянето на заровете, дори те да са калъч, не може след това да обяви контра.). Друсането на заровете в чашката принадлежи на фаза 3 – т.е. този, който друса заровете приема кубово бездействие за дадения ход, а също и отиграването на противника. Това правило цели също и да обезсърчи прибързаното хвърляне по т. 21.
 55. Когато се очаква ред за хвърляне, чашката трябва да стои на масата. Забранява се държането на чашата под масата. При подобно нарушение Управата може да наложи санкции.
 56. Ако е възможно по правилата, трябва да бъдат отиграни и двата зара. Състезателят има право да избере кой зар да отиграе първо. Ако по правилата може да бъде отигран само единият или само другият зар, но не и двата, състезателят е длъжен да отиграе по-големия от тях.
 57. Всички мачове се играят до обявения брой точки. Състезателите нямат право помежду си да се споразумяват да играят мачове с различна от обявената дължина. В случай, когато един мач се играе с различна от обявената дължина, Управата трябва да извърши присъждане.
 58. Всеки играч може да поиска сваляне от масата на странични предмети.
 59. Всеки пул, който е бил бит по време на партията, трябва да се поставя на бара. Сериозно нарушение е да се държи един или повече бити пулове в ръка. За такива нарушения Управата може да налага санкции както при нарушенията по чл. 53.

 

Свило, 11 септември 1999г.